Dret administratiu
Dret civil
Dret esportiu
Dret fiscal
Dret immobiliari
i de la construcció
Dret internacional privat
Dret mercantil
Dret processal
Fundacions
i Associacions
Gestió comptable
Propietat intel·lectual, Dret d´imatge i Comerç electrónic

 

   

Especialitats

Dret civilOperacions immobiliàries.

Contractació
.

Successions, donacions i planificació.

Herències, testaments, ab intestats , legítimes.

Incapacitacions.

Arrendaments.

Declaracions d'obra nova i divisió de la propietat horitzontal.

Nacionalitat i residència.